ERFARENHETSUTBYTEN

Här nedan hittar du spår 1-6

Erfarenhetsutbyte i workshopformat.
Här bjuder vi in till ett öppet erfarenhetsutbyte där vi adresserar och delar erfarenheter kring våra partners utmaningar. Detta görs genom goda och banbrytande exempel från våra svenska inkubatorer och science parks som belyser hur de och de innovativa bolagen gör skillnad i praktiken. Erfarenhetsutbytena genomförs med medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden. 

18 maj
10.00
Sundsvalls kreativa centrum - Grönborg, Storgatan 73.

Presenteras av SCA, Teknikföretagen, Sundsvalls kommun, Härnösands kommun och Region Västernorrland

Spår 1 – Tema: Talangattraktion och kompetensförsörjning 

Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med spår 2 och 3.

Hur kan vi i en stenhård konkurrens attrahera talanger till startups, scaleups, offentlig sektor och storbolag? 

I detta pass delar vi erfarenheter och presenterar lösningar kring utmaningar som handlar om att lösa kompetensbehoven tillsammans med Teknikföretagen, SCA, Sundsvalls kommun, Härnösands kommun, Region Västernorrland, inkubatorer och science parks med utgångspunkt i följande frågeställningar:  

 • Vad kan vi lära av goda exempel som redan är gjorda runt om i våra innovationsmiljöer?  
 • Vad kan vi göra tillsammans för att kunna möta denna utmaning och bidra målen i Agenda 2030?  

 

Vad får man ut av passet? 

 • I passet kommer vi lära av varandra genom att visa på exempel från både lokal och regional nivå till nationella och internationella perspektiv kring att få talangförsörjning att fungera på riktigt.  
 • Vi bjuder också på både inspiration och handfasta tips från både innovationsmiljöer, parters, storbolag, startups och scaleups. 

 

Medverkande 
Teknikföretagen - Teresa Jonek & Li Ljungberg 
SCA - Alma Gustafsson
Sundsvalls Kommun
Härnösands Kommun
Region Västernorrland

Spårledare   
Hanna Wiljebrand - Program Manager STEP, SISP 
Anna Broeders - Community & employer branding manager, Linköping Science Park 


18 maj
10.00
Sundsvalls kreativa centrum - Grönborg, Storgatan 73.

Presenteras av SCA

Spår 2 – Tema: Innovationer och den hållbara omställningen 

Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med spår 1 och 3.


I vilka sammanhang väljer konsumenter det hållbara alternativet? Hur kan man innovera för en hållbar omställning. Vilken roll spelar inkubatorer och entreprenörer? Vad kan vi göra mer och bättre? Lyssna på några inkubatorer som delar med sig av sitt hållbarhetsarbete, samt några exempel på hållbarhetskommunikation - (greenwashing eller genuin). 

 

I detta pass utgår vi frågeställningen: 

Hur kan vi hjälpa till med att påskynda hållbar innovation och skapa en långsiktig marknad för hållbara lösningar? Vad behöver vi alla göra mer av? Vilka erfarenheter kan vi dela sinsemellan? 

Tillsammans kommer vi resonera kring vad som får kunder att välja förnyelsebara och hållbara produktalternativ. Och hur kan vi få fler kunder, investeringar och etableringar att fokusera på hållbarhet. Vad kan inkubatorer och andra deltagare faktiskt göra mer/bättre av? Kort sagt, hur skapar vi en bättre framtid för alla: både enskilda individer, företag och samhället i stort.  

Vad får man ut av passet?     

 • Hur kan man hjälpa konsumenter att välja hållbara produkter?  
 • Hur kan affärer bli mer hållbara? Vad behöver göras egentligen? Och vad kan vi göra? 
 • Vilken roll spelar syfte,  mätning av impact och kommunikationen? 
 • Hur kopplar en samman verksamhet, hållbarhet och kommunikation? 
 • Några olika exempel på hur arbetet görs delas under passet. 
 • Kan all hållbarhet vara hållbar?  

Vi belyser innovation för omställning och delar erfarenheter utifrån tre målgrupper:
1. konsumenter, användare, b2b-kunder, hur köper de/kommunikation, vilka behov finns?
2. inkubatorer och science parks, vad kan en göra mer/bättre? Vad fungerar bäst?
3. entreprenörer, vad ska de göra? hur kan de tydliggöra sin nytta?

Vad borde vi i innovationssverige bli bättre på? Göra mer av för att påskynda den hållbara utvecklingen.

Partner
Magnus Viström, Innovation Manager, SCA 

Medverkande
Hillevi Lindelöf, Affärsutvecklare, Uminova Innovation 
Catharina Sandberg, VD, LEAD
Johan Vestberg, Projektledare Future Industry Accelerator, BizMaker

Spårledare 
Fredrik Blomquist, Founder, Institute for Transition, Cirkulär Strategist, bl a initierat Ignite Public 
Sara Hamlin, Head of Corporate Relations, Ignite Sweden 
18 maj
10.00
Sundsvalls kreativa centrum - Grönborg, Storgatan 73.

Presenteras av Vinnova, Tillväxtverket och Härnösands Kommun

Spår 3 – Tema: Att driva nationella program i lokala miljöer 

Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med spår 1 och 2.


Hur kan våra lokala innovationsmiljöer runt om i landet bidra till att driva nationella program i lokala miljöer? Och hur kan vi skapa en nationell hävstångseffekt för att tillsammans driva systemförändring?

De utmaningar vi står inför i dagens samhälle är både komplexa och globala. Oavsett om det handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikhet i hälsa räcker det inte med individuella insatser. Ändringar krävs på systemnivå. Om vi ska nå en hållbar framtid i tid måste vi tänka och samarbeta i nya banor på lokal, nationell och internationell nivå. Ett verktyg är ett uppdragsorienterat arbetssätt där olika aktörer arbetar i samma riktning mot ett gemensamt mål.

I detta pass tittar vi närmare på vad som krävs i samspelet mellan samhällets aktörer för att lösa aktuella utmaningar. Vi kommer också få lyssna till hur några av våra myndigheter ser på denna fråga.

För att levandegöra hur detta kan förvandlas från ord till handling kommer vi att ta del av exempel från våra medlemmar, som utifrån sina lokala miljöer driver projekt med nationell bäring på gemensamma samhällsutmaningar.

Observera att delar av seminariet kommer att vara på engelska.

Medverkande
Vinnova 
Tillväxtverket 
Härnösands kommun

Medlemsexempel från
Foodtech, Härnösand
Digital Well Ventures, Karlstad
CLOSER, Lindholmen Science Park

Spårledare 
Jakob Lindvall - SISP
Stina Lantz - vice vd SISP

With special guest 
Rowan Conway - UCL Institute for Innovation and Public Purpose  

   

 

 


18 maj
13.00
Sundsvalls kreativa centrum - Grönborg, Storgatan 73.

Presenteras av PRV och MIUN.

Spår 4 – Tema: Hur ger vi tidiga idéer i svenska bolag rätt förutsättningar att växa och skala upp till svenska affärsframgångar? 

Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med spår 5 och 6.

Är det svenska innovationssystemet en fabrik som exporterar framgångsrika tillväxtbolag som skapar skatteintäkter i andra länder? 

I det offentligfinansierade arbetet finns det utmaningar med att stimulera forskningsbaserad kunskap till kommersialiserad innovation i tillväxtbolag. Forskning kring innovation beskriver ”The Swedish Paradox” som att det satsas mycket pengar på forskning men att det inte går att säga att vi per automatik får stor nytta av pengarna. Samtidigt visar samma forskning hur viktiga exempelvis inkubatorer, science parks, innovationskontor och holdingbolag är för att detta faktiskt ska ske.

- Så vilket ansvar kan dessa aktörer ta för att fler idéer och företag ska få möjlighet att lyckas internationellt med Sverige som säte? Det finns två avgörande faser i utvecklingen av en innovation som gör stor skillnad: den vid forskningens början samt den då ett bolag är moget att skala upp sin tillväxt internationellt.

-Hur bygger man en affärsstrategisk grund för framgång?
Frågar du Patent- och registreringsverket (PRV) får du svaret att en affärsstrategi måste innehålla strategier kring de immateriella tillgångarna. Och om du inte har kontroll över de tillgångar som din affär bygger på, så har du helt enkelt igen affär. Detta gäller för materiella så väl som immateriella tillgångar. En central faktor för att kunna skala är därför att identifiera sina affärsmässigt viktiga tillgångar och se till att kunna styra dem på ett affärsmässigt fördelaktigt sätt.

-Men hur åstadkommer man detta? Med värdefulla inspel från PRV och från flera innovationsmiljöer får du kunskap, inspiration och genom interaktivitet kanske svaren på dina frågor. Varmt välkommen att delta!   

Medverkande
PRV – Patent och registreringsverket
Anna Lundqvist
Christin Wendel
Johan Westberg

Case från
Miun - Johan Landström, Innovationskontoret
Bizmaker

Spårledare
Kristian Wirsén - SISP
Lisa Ericsson - KTH Innovation

Program 
13.00 Inledning, mål, agenda. Presentation av deltagare
13.10 Hur ger vi tidiga idéer i svenska bolag rätt förutsättningar att växa och skala till affärsframgångar?
En bild av utmaningar och möjligheter. (PRV)

13.40 Den saknade kunskapen om att göra rätt från början.
- Johan Landström, MIUN Innovation
-Nyligen publicerade studier visar på att studenter och forskare har alltför låg kunskap om hur de ska hantera sina kunskapstillgångar, i många fall ägnas inte en timme åt detta under hel masterutbildning. Johan Landström presenterar här två praktiska exempel på hur man inom Fyrklöversamarbetet och Mittuniversitetet tar ansvar för att öka kunskapsnivån och ge förutsättningar för framgångsrik innovation

13.55 Paus

14.00 IP i en startup, en fundamental byggsten för hållbar kommersialisering. - Cecilia Nordlund, Bizmaker
-Som förstagångsentreprenör i en startup saknas det inte direkt utmaningar att ta tag i och våra inkubatorer Sverige erbjuder mängder av viktiga komponenter som tillsammans ökar oddsen att lyckas. Cecilia Nordlund visar på hur Bizmaker praktiskt får entreprenörer att bli medvetna om, bejaka och hantera sina intellektuella tillgångar i bolaget.

14.15 Färre antal tidiga patent = fler tillväxande företag?
-Jennie Ekbeck, Umeå Biotech Incubator
-Vi behöver mer impulskontroll när det gäller att hantera patentfrågan, menar Jennie Ekbeck, UBI. För tidig patentering ger ett svagt skydd eller tvingar bolagen ofta till finansieringsval som hämmar deras tillväxtmöjligheter. Genom en genomtänkt IP strategi för både registeringsbara och icke registreringsbara immaterialrätt så skapas förutsättningar för tillväxt. Ta del av ett praktiskt exempel på en entreprenöriell tillväxtresa där timingen varit perfekt!

14.30 Paneldialog och eventuellt frågor från åhörare

 • Vilka är de stora hindren för att hantera IP-frågan på ett sätt som möjliggör att fler innovationer kommer Sverige till gagn?
 • Vad står längst upp på önskelistan till våra myndigheter för att överbrygga dessa hinder?

14.43 Sammanfattning och eventuell call to action

14.45 Mötet avslutas                   


18 maj
13.00
Sundsvalls kreativa centrum - Grönborg, Storgatan 73.

Presenteras av Sundsvall kommun, Härnösands kommun, Region Västernorrland

Spår 5 – Tema: Så blir offentlig sektor världsmästare på digitalisering och hållbarhet 

Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med spår 4 och 6.

Win-win-win-win 

Hur kan vi skapa samarbeten som ger:  
 
1. Nya innovativa arbetssätt för kommun och region. 
2. Fler affärer till startups/scaleups 
3. Nya samarbeten över gränserna 
4. Nya innovativa hållbara lösningar 

I det här passet delar vi med oss av fördjupade insikter om hur våra innovationsmiljöer tillsammans med offentlig sektor driver innovation för att öka digitalisering och hållbarhet, samtidigt som vi skapar växande bolag och nya samverkansformer. 

Vad får man ut av passet: 

 • Lär dig av goda exempel som redan är gjorda runt om i våra innovationsmiljöer. 
 • Identifiera åtgärder framåt för att tillsammans ska kunna jobba än mer med de samhällsutmaningar vi har. 
 • Konkreta exempel 

Partners
Sundsvall kommun, Härnösands kommun, Region Västernorrland

Medverkande medlemmar
Uminova Innovation, Kista Science City, Kalmar Science Park, Digital Well Arena
BizMaker

Spårledare
Maria Olofsson, Uminova Innovation 
Mikaela Färnqvist, Kista Science City 


 

 

 


18 maj
13.00
Sundsvalls kreativa centrum - Grönborg, Storgatan 73.

Presenteras av Vinnova 

Spår 6 – Tema: Så tar vi världen till Sverige – och innovationssverige ut i världen! 

Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med spår 4 och 5.

- Konsten att attrahera globala aktörer till samarbete med Sverige.    

Sverige ligger topp tre i det globala innovationsindexet med en lång tradition av innovation & entreprenörskap. Idag föds konstant nya Unicorns i Sverige samtidigt som regionerna spetsar sin expertis inom en rad olika områden. I ett globalt samhälle som dagens lever vi tillsammans över landsgränser, i konkurrens med andra men framför allt i samarbete med andra.

Sveriges inkubatorer och science parks utgör en viktig del i att attrahera innovativa bolag till Sverige samt bistå företag vid följdinvesteringar och nysatsningar. Samtidigt har svenska startups och scaleups en stor potential att skala upp och nå internationella marknader för implementering av framtidens lösningar. Dessa kan bidra till att lösa samhällsutmaningar såväl som klimatutmaningar. 

I detta pass utgår vi tillsammans med Vinnova, Boden Business Park och Ericsson i frågeställningen - Hur accelererar vi det arbetet bäst från regionalt, nationellt och globalt perspektiv? Tillsammans kommer vi resonera kring hur vi kan öka attraktionskraften för att få fler investeringar, etableringar och attrahera talang långsiktigt och temporärt. Varmt välkommen att delta!     
 
Medverkande
Vinnova - Regina Summer, Chief Strategy Office     
Boden Business Park – Thomas Fägerman, vd Boden Business Park
Ericsson - Patrik Holm, Lead cloud transformation

Spårledare  
Lena Miranda - vd, Linköping Science Park   
Sasan Shaba - Director for International Cooperation, SISP