ERFARENHETSUTBYTEN

Erfarenhetsutbyte i workshopformat.
Här bjuder vi in till ett öppet erfarenhetsutbyte där vi adresserar och delar erfarenheter kring våra partners utmaningar som alla har utgångspunkt i SDG 9 - Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Detta görs genom goda och banbrytande exempel från våra svenska inkubatorer och science parks som belyser hur de och de innovativa bolagen gör skillnad i praktiken. 


21 april
10.00-12.00
Digitalt

Presenteras av Teknikföretagen

Kompetensförsörjning i digitaliseringens tidevarv
- Att ställa om, attrahera, behålla och utveckla framtidens kompetenser
 
 

(Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med Ett innovationsekosystem i världsklass)


Inom det Globala Målet #9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR finns ett viktigt delmål som handlar om att verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Målet är att till 2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och BNP. För att Sverige ska kunna leverera på detta mål står vi inför en gemensam utmaning – tillgång till relevant kompetens.   

En av Sveriges konkurrensfördelar är ett högteknologiskt kunnande där tillgången till rätt teknisk kompetens är helt avgörande för företagens möjlighet att växa och investera i Sverige. Många av företag har svårt att hitta den kompetens de behöver för sin verksamhet och för att Sverige ska kunna vara världsledande inom nya teknikområden. De snabba teknikskiftena gör också att allt fler kommer att behöva bygga på sin kunskap under yrkeslivet.

Utmaning: Hur kan vi arbeta tillsammans för att lösa framtidens kompetensbehov?

I detta pass delar vi erfarenheter och presenterar lösningar kring utmaningar som handlar om att lösa kompetensbehoven tillsammans med inkubatorer och science parks med utgångspunkt i frågeställningarna: 

  • Vad kan vi lära av goda exempel som redan är gjorda runt om i våra innovationsmiljöer? 
  • Vad kan vi göra tillsammans för att vi ska kunna möta denna utmaning och nå målet 2030?    

Spårledare: Jakob Lindvall, SISP


 

21 april
10.00-12.00
Digitalt

Presenteras av Tillväxtverket

Ett innovationsekosystem i världsklass 

(Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med Kompetensförsörjning i digitaliseringens tidevarv - Att ställa om, attrahera, behålla och utveckla framtidens kompetenser)


Smart specialisering handlar om att prioritera för framtida konkurrenskraft. Under 2021–2027 blir smart specialisering en viktig del för Regionalfonden som kommer att kanalisera stora medel för innovationssatsningar. 

Det svenska innovations- och företagsfrämjande systemet är dock fragmenterat. Svenska regioner har ansvaret att agera utifrån sina förutsättningar och prioriteringar. Idag har i stort sett samtliga 21 regioner en strategi för smart specialisering vilket visar på en fokusering och mobilisering på olika styrkor. En utmaning är dock hur vi ska få detta att hänga ihop bättre ur ett nationellt perspektiv.

Även innovationsstödet utvecklas lokalt och regionalt och anpassas utifrån unika förutsättningar såsom geografi, industrins och lärosätenas spetsområden, regionala specialiseringsområden och så vidare. Vi behöver samordna satsningar som genomförs på olika platser i landet för att de ska få större genomslagskraft. Därför är det nödvändigt för oss att samarbeta över gränser för att utveckla en hållbar konkurrenskraft i världsklass!

Utmaning: Hur gör vi för att innovationsekosystemet att ska hänga ihop ännu bättre lokalt-regionalt-nationellt-internationellt? Och hur får vi strategier och program att samspela bättre? 

I detta pass delar vi erfarenheter och presenterar lösningar kring utmaningar som handlar om att utveckla ett innovationssystem i världsklass tillsammans med inkubatorer och science parks med utgångspunkt i frågeställningarna: 

  • Vad kan vi lära av goda exempel som redan är gjorda runt om i våra innovationsmiljöer? 
  • Vad kan vi göra tillsammans för att vi ska kunna möta denna utmaning och nå målet 2030?   

Spårledare: Kristian Wirsén, SISP

21
13.00-15.00
Digitalt

Presenteras av Business Sweden

Attraktivare innovationssystem och ökad tillväxt genom internationalisering  

(Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med Ett innovationsekosystem i världsklass)


Utmaning: Hur kan vi arbeta tillsammans för att fler små och medelstora företag ska vilja, kunna och våga exportera. Och hur ska vi tillsammans få fler utländska investeringar till våra företag och innovationsmiljöer.   

I detta erfarenhetsutbyte delar vi erfarenheter och presenterar lösningar kring utmaningar som handlar om att lösa kompetensbehoven tillsammans med inkubatorer och science parks.

Sverige är ett relativt litet land med en lång tradition av internationell handel. Våra företag växer genom att sälja internationellt, och utländska företag bidrar till Sveriges tillväxt genom att tillföra kapital, kompetens och globala kontaktytor. Idag finns 14 000 utlandsägda företag i Sverige och tillsammans sysselsätter de fler än 650 000 personer samtidigt som de står för mer än 50 procent av Sveriges export. För utländska företag erbjuder Sverige tillgång till kompetens, världsledande innovationsmiljöer, eftertraktade platsrelaterade resurser och attraktiva marknader som stärker företagens affärer. 

För att svenska bolag ska kunna växa och skala upp behöver de kunna nå ut på den internationella marknaden. Vi behöver också kunna attrahera internationella etablerare, investerare och entreprenörer, där vår konkurrenskraft, innovationsförmåga, teknikutveckling och affärsklimat är viktiga framgångsfaktorer. Vi behöver mot denna bakgrund och utveckling arbeta tillsammans för att fler små och medelstora företag kan, vågar och vill exportera och att öka Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar och talanger. 

Under seminariet presenteras Business Swedens strategier och organisation för att främja internationalisering och vi diskuterar hur utmaningen ser ut idag och framöver, utifrån både regionalt och nationellt perspektiv.

I detta pass delar vi erfarenheter och presenterar lösningar kring utmaningar som handlar om effektivt samarbete mellan myndigheter, innovationsstödsaktörer, näringsliv och offentlig sektor. Vi utforskar exempel på hur innovativ, hållbar och inkluderande industrialisering skapar internationell konkurrenskraft.

Spårledare: Jakob Lindvall, SISP 

21
13.00-15.00
Digitalt

Presenteras av Vinnova

Sverige som spjutspets för innovation och samhällsomställning – hur tar vi oss dit?  


(Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med Ett innovationsekosystem i världsklass)


Utmaning: Hur kan vi arbeta tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för innovativa företag att frodas och ta sig an samhällsutmaningarna?

Det svenska ekosystemet för innovation är en komplex sammansättning av olika funktioner, aktörer verksamma på flera olika nivåer, var och en med sina mål, dedikerade resurser och utmaningar. I detta komplexa system uppstår ibland dynamik där olika insatser, aktörer och beteenden förstärker varann positivt. Men det uppstår också ibland dynamik som hindrar det positiva utfallet, eller där det uppstår dynamik som rent av bidrar till ett negativt utfall.

Under workshopen diskuterar vi vilka kopplingar i systemet som förstärker beteenden som antingen stärker eller hämmar målet om ett dynamiskt och effektivt ekosystem. Vi diskuterar tillsammans frågan vad vi kan göra åt detta på kort sikt; vilka negativa utfall kan vi undvika genom ökad gemensam kännedom och vilka positiva utfall leder mot vår önskade målbild och hur tar vi oss an dem?

Tillsammans skapar vi en handlingsplan mot ett ekosystem för innovativa företag i världsklass, där vi kartlägger konkreta åtgärder för att gemensamt ta oss dit. Varmt välkommen att bidra!

Spårledare: Kristian Wirsén 
Arrangörer

Partners

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschföreningen
 SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren adresserat utmaningar som innovations- och konkurrenskraft, cirkulär ekonomi och digital transformation. Temat för SIR21 som arrangeras tillsammans med Skellefteå Science City är – Globala Utmaningar – Lokal Innovationskraft - Den Nya Industrins Växtplats.