ERFARENHETSUTBYTEN

Erfarenhetsutbyte i workshopformat.
Här bjuder vi in till ett öppet erfarenhetsutbyte där vi adresserar och delar erfarenheter kring våra partners utmaningar som alla har utgångspunkt i SDG 9 - Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Detta görs genom goda och banbrytande exempel från våra svenska inkubatorer och science parks som belyser hur de och de innovativa bolagen gör skillnad i praktiken. Erfarenhetsutbytena genomförs med medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden. 


21 april
10.00-12.00
Digitalt

Presenteras av Teknikföretagen

Kompetensförsörjning i digitaliseringens tidevarv
- Att ställa om, attrahera, behålla och utveckla framtidens kompetenser
 
 

(Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med Ett innovationsekosystem i världsklass)


Sverige har ett fantastiskt industriellt ekosystem, med bland annat branscher som gruv, stål, skog och en bred teknikindustri. Även sysselsättningen är starkt beroende av teknikindustrin, ett jobb i teknikindustrin genererar ytterligare 0,9 jobb framför allt i kunskapsintensiva tjänstebranscher. 

År 2045 ska vi vara klimatneutrala vilket ställer stora krav på omställning i industrins produktionssystem och värdekedjor men öppnar också upp för nya affärsmöjligheter. 

Industrin har och kommer att ha en allt viktigare roll i den gröna och digitala omställningen. För hållbar avancerad tillverkning med hållbara värdekedjor är effektivt resursutnyttjande - ofta med nya material, cirkulära system, digitala teknologier, automation och uppkopplade system avgörande för hur väl vi kommer att lyckas. 

Det innebär att kompetenser och kunskap inom ny teknologi och affärsutveckling i betydligt högre grad än idag kommer att efterfrågas i företag längs hela värdekedjan, från startups och SME till stora globala bolag.   

Utmaning: Den gröna och digitala omställningen kräver tillgång till ny kompetens. Hur kan vi samverkan tillsammans för att möta behoven genom utbildning, livslångt lärande och talangattraktion?

I detta pass delar vi erfarenheter och presenterar lösningar kring utmaningar som handlar om att lösa kompetensbehoven tillsammans med inkubatorer och science parks med utgångspunkt i frågeställningarna: 

  • Vad kan vi lära av goda exempel som redan är gjorda runt om i våra innovationsmiljöer? 
  • Vad kan vi göra tillsammans för att vi ska kunna möta denna utmaning och nå målet 2030?    

Medverkande
Teresa Jonek, Teknikföretagen
Sanna Orelano, Skellefteå Science City
Ida Lindh, Skellefteå Kommun 
Anna Broeders, Sweden ICT - Luleå Science Park, Kista Science City, Linköping Science Park, Blue Science Park, Ideon Science Park, Lindholmen Science Park
Lotta Wessfeldt, Sweden ICT - Luleå Science Park, Kista Science City, Linköping Science Park, Blue Science Park, Ideon Science Park, Lindholmen Science Park
Malin Rogström, Sandbacka Science Park

Spårledare
Jakob Lindvall, SISP


 

21 april
10.00-12.00
Digitalt

Presenteras av Tillväxtverket

Ett innovationsekosystem i världsklass 

(Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med Kompetensförsörjning i digitaliseringens tidevarv - Att ställa om, attrahera, behålla och utveckla framtidens kompetenser)


Smart specialisering handlar om att prioritera för framtida konkurrenskraft. Under 2021–2027 blir smart specialisering en viktig del för Regionalfonden som kommer att kanalisera stora medel för innovationssatsningar. 

Det svenska innovations- och företagsfrämjande systemet är dock fragmenterat. Svenska regioner har ansvaret att agera utifrån sina förutsättningar och prioriteringar. Idag har i stort sett samtliga 21 regioner en strategi för smart specialisering vilket visar på en fokusering och mobilisering på olika styrkor. En utmaning är dock hur vi ska få detta att hänga ihop bättre ur ett nationellt perspektiv.

Även innovationsstödet utvecklas lokalt och regionalt och anpassas utifrån unika förutsättningar såsom geografi, industrins och lärosätenas spetsområden, regionala specialiseringsområden och så vidare. Vi behöver samordna satsningar som genomförs på olika platser i landet för att de ska få större genomslagskraft. Därför är det nödvändigt för oss att samarbeta över gränser för att utveckla en hållbar konkurrenskraft i världsklass!

Utmaning: Hur gör vi för att innovationsekosystemet ska hänga ihop ännu bättre lokalt-regionalt-nationellt-internationellt? Och hur får vi strategier och program att samspela bättre? 

I detta pass delar vi erfarenheter och presenterar lösningar kring utmaningar som handlar om att utveckla ett innovationssystem i världsklass tillsammans med inkubatorer och science parks med utgångspunkt i frågeställningarna: 

  • Vad kan vi lära av goda exempel som redan är gjorda runt om i våra innovationsmiljöer? 
  • Vad kan vi göra tillsammans för att vi ska kunna möta denna utmaning och nå målet 2030?   

Medverkande
Cecilia Johansson, projektledare Nationella regionalfondsprogrammet Tillväxtverket
Madelen Nilsson, Ämnesansvarig innovation/smart specialisering Tillväxtverket
Jens Lundström, Arctic Business 
Malin Graffner Nordberg, FUHS, Uppsala Universitet
Stina Lantz, Ignite Sweden

Spårledare
Kristian Wirsén, SISP 

21
13.00-15.00
Digitalt

Presenteras av Business Sweden

Attraktivare innovationssystem och ökad tillväxt genom internationalisering  

(Detta erfarenhetsutbyte går parallellt med Ett innovationsekosystem i världsklass)


Utmaning: Hur kan vi arbeta tillsammans för att fler små och medelstora företag ska vilja, kunna och våga exportera. Och hur ska vi tillsammans få fler utländska investeringar till våra företag och innovationsmiljöer.   

Sverige är ett relativt litet land med en lång tradition av internationell handel. Våra företag växer genom att sälja internationellt, och utländska företag bidrar till Sveriges tillväxt genom att tillföra kapital, kompetens och globala kontaktytor. Idag finns 14 000 utlandsägda företag i Sverige och tillsammans sysselsätter de fler än 650 000 personer samtidigt som de står för mer än 50 procent av Sveriges export. För utländska företag erbjuder Sverige tillgång till kompetens, världsledande innovationsmiljöer, eftertraktade platsrelaterade resurser och attraktiva marknader som stärker företagens affärer. 

För att svenska bolag ska kunna växa och skala upp behöver de kunna nå ut på den internationella marknaden. Vi behöver också kunna attrahera internationella etablerare, investerare och entreprenörer, där vår konkurrenskraft, innovationsförmåga, teknikutveckling och affärsklimat är viktiga framgångsfaktorer. Vi behöver mot denna bakgrund och utveckling arbeta tillsammans för att fler små och medelstora företag kan, vågar och vill exportera och för att öka Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar och talanger. 

I detta pass delar vi erfarenheter och presenterar lösningar kring utmaningar som handlar om effektivt samarbete mellan myndigheter, innovationsstödsaktörer, näringsliv och offentlig sektor. Vi utforskar exempel på hur innovativ, hållbar och inkluderande industrialisering skapar internationell konkurrenskraft.

Spårledare: Jakob Lindvall, SISP 

21
13.00-15.00
Digitalt

Presenteras av Vinnova

Sverige som spjutspets för innovation och samhällsomställning – hur tar vi oss dit?  


(Denna workshop går parallellt med Ett innovationsekosystem i världsklass)


4 utmaning vi kommer jobba med

  1. Att potentiella deeptechbolag har tidig tillgång till rätt stöd och de, ofta stora, resurser som krävs för att utvecklas.
  2. Att ett innovativt tillväxtföretag, oavsett var i Sverige det finns, får tillgång till rätt kompetenser och kontakter i hela landet för att uppnå internationell framgång.
  3. Att fler företag väljer Sverige som bas för att skala upp sin tillväxt i en mylla där startups och etablerade företag samspelar. 
  4. Att en majoritet att nya innovativa tillväxtföretag gör hållbarhet till sin affärsdrivande konkurrenskraft.

 
Sverige betraktas som ett av världens mest innovativa länder, men de framtida ambitionerna från vår innovationsmyndighet Vinnova är ännu större. Visionen är att Sverige ska ta och befästa positionen som internationell spjutspets för innovation och samhällsomställning något som kräver en kraftsamling och dedikerat arbete som adresserar de utmaningar visionen innebär.

Insatser som tillvaratar Sveriges unika förutsättningar och överbygger de hinder som finns behöver identifieras och genomföras, för att vi ska röra oss i visionens riktning. Men vilka är utmaningarna, de möjliggörande förutsättningarna och hindren?

Vinnova använder Sveriges Innovationsriksdag 2021 som plattform för att, med deltagarnas hjälp, jobba just med dessa frågor. Vi bjuder in till en workshop där målet är att identifiera prioriterade insatser som vässar Sverige till en spjutspets för innovation och samhällsomställning.
 
Spårledare
Kristian Wirsén, SISP
Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyte genomförs med medel från

Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschföreningen
 SISP (Swedish Incubators & Science Parks) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar med att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren adresserat utmaningar som innovations- och konkurrenskraft, cirkulär ekonomi och digital transformation. Temat för SIR21 som arrangeras tillsammans med Skellefteå Science City är – Globala Utmaningar – Lokal Innovationskraft - Den Nya Industrins Växtplats.