Temaspår Offentlig Sektor

I detta temaspår diskuterar vi innovationsupphandlingars snåriga och tunga värld.

Samverkan för en effektiviserad och hållbar offentlig sektor

Idag upphandlas ca 15 % av Sveriges BNP av offentlig sektor. Det är med andra ord en betydande summa skattepengar som används till att köpa olika varor och tjänster från marknaden. Det som väljs att lägga pengar på formar både hur marknaden utvecklas och den egna verksamheten.

 Att slentrianmässigt efterfråga tidigare lösningar eller oreflekterat återanvända tidigare upphandlingsunderlag stänger dörren till både nya leverantörer och nya lösningar. 

Genom att våga ifrågasätta hur ”man alltid har gjort” och istället utgå från kundens behov och använda funktionsbaserade krav snarare än krav på hur en färdig lösning bör se ut, så kan offentlig sektor både effektiviseras och förbättras. 

Innovationsupphandling kan dock kännas både tungt och snårigt. Finns det inte en intern förståelse hos upphandlande organisation för innovationsprocesser och dess början i kundbehovet, så finns det sällan incitament att ta sig an det. 

Finns det då andra sätt att närma sig samverkan med små innovativa bolag än regelrätta innovationsupphandlingar? Hur kan science parks och inkubatorer stötta offentlig sektor i dels samverkan med innovativa bolag men också med den interna kulturförändringen och träning av “innovationsmuskeln”? 

I detta pass ger vi inspiration och konkreta verktyg för hur små innovativa bolag  kan bidra till en mer innovativ offentlig sektor och hur Sveriges innovationsmiljöer kan stötta offentlig sektor i innovations- samverkansprocesser.

I Temaspår Offentlig Sektor medverkar:
Charlotte Lorentz Hjorth, CEO, Krinova Incubator & Science Park
Klas Danerlöv, Innovation Manger, SKR
Johan Rosen, Näringslivsstrateg, Uppsala Kommun
Thomas Strandberg, Vd, Parlamentric
 
 I programmet besöker vi Temaspår Akademi och Offentlig Sektor efter lunch Konferensdag 1 den 4 november. Spåren går parallellt med varandra där hälften av deltagarna börjar med Temaspår Akademi och andra hälften med Temaspår Offentlig Sektor för att sedan byta.Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag (SIR) är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. SIR samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policyer med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. SIR har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för SIR20, som arrangeras i Skellefteå – är den Nya Industrins Växtplats.

Arrangörer

Partners