Partner till SIR22

Region Västernorrland

Maria Lidgren, Tillväxtchef Region Västernorrland.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland har vi som uppdrag att främja hållbar regional utveckling och attraktionskraft. Allt arbete genomsyras av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och visionen Ett Västernorrland där vi agerar tillsammans och skapar nödvändig handlingskraft för att tillvarata Västernorrlands möjligheter – i dag och i framtiden.
 
Region Västernorrland samordnar och leder utvecklingsarbete inom områden som bredband, infrastruktur och transport, kultur, smart specialisering och kompetensförsörjning.
 
Vilka utmaningar står ni inför framöver?
Agenda 2030 och de 17 globala målen är en viktig utgångspunkt för vår regionala utvecklingsstrategi och det regionala tillväxtarbetet. De globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Vår hållning är att dessa tre perspektiv alltid ska beaktas.
När det gäller det innovationsstödjande systemet kan vi kraftsamla och bli tydligare, för att ge kraft till fler innovativa idéer i Västernorrland.

Vad ser ni fram emot inför SIR22?
Vi ser fram emot att välkomna innovationssverige till vår region! Programmet går i hållbarhetenstecken vilket känns särskilt intressant.

Arrangörer

Partners

Erfarenhetsutbyten genomförs med medel från