Seminarier tillsammans med SIR partners 20 april


20 april
13.35
Digitalt

Presenteras av Teknikföretagen

Kompetensförsörjning i digitaliseringens tidevarv - ställa om, attrahera, behålla och utveckla framtidens kompetenser.


Utmaning: Den gröna och digitala omställningen kräver tillgång till ny kompetens. Hur kan vi samverkan tillsammans för att möta behoven genom utbildning, livslångt lärande och talangattraktion? 

Sverige har ett fantastiskt industriellt ekosystem, med bland annat branscher som gruv, stål, skog och en bred teknikindustri. Även sysselsättningen är starkt beroende av teknikindustrin, ett jobb i teknikindustrin genererar ytterligare 0,9 jobb framför allt i kunskapsintensiva tjänstebranscher.

År 2045 ska vi vara klimatneutrala vilket ställer stora krav på omställning i industrins produktionssystem och värdekedjor men öppnar också upp för nya affärsmöjligheter.

Industrin har och kommer att ha en allt viktigare roll i den gröna och digitala omställningen. För hållbar avancerad tillverkning med hållbara värdekedjor är effektivt resursutnyttjande - ofta med nya material, cirkulära system, digitala teknologier, automation och uppkopplade system avgörande för hur väl vi kommer att lyckas.

Det innebär att kompetenser och kunskap inom ny teknologi och affärsutveckling i betydligt högre grad än idag kommer att efterfrågas i företag längs hela värdekedjan, från startups och SME till stora globala bolag. 

Under seminariet diskuterar vi hur utmaningen ser ut idag och framöver, utifrån både regionalt och nationellt perspektiv.  Vi presenterar också konkreta exempel på hur strategiskt viktig kompetensförsörjningen är för våra företag och för utvecklingen av våra innovationsmiljöer.   

Medverkande
Teresa Jonek, Teknikföretagen
Anders Thor, Northvolt

Moderator: Johan Ödmark, SISP och Johnny Högberg, Skellefteå Science City 

20 april
14.15
Digitalt

Presenteras av Tillväxtverket

Ett innovationsekosystem i världsklass
 


Utmaning: Hur gör vi för att innovationsekosystemet ska hänga ihop ännu bättre lokalt-regionalt-nationellt-internationellt? Och hur får vi strategier och program att samspela bättre?

Sverige har i decennier byggt upp infrastruktur för att stimulera, stödja och förverkliga den potential som finns i lärosätenas kunskapstillgångar, i den idékraft som enskilda uppfinnare och innovatörer har samt att accelerera befintlig industris utvecklingstakt genom innovation.

Under seminariet diskuterar vi hur utmaningen ser ut idag och framöver, utifrån både regionalt och nationellt perspektiv. 

Medverkande
Madelen Nilsson och Cecilia Johansson, Tillväxtverket

Moderator: Johan Ödmark, SISP och Johnny Högberg, Skellefteå Science City 


20 april
14.30
Digitalt

Presenteras av Business Sweden  

Attraktivare innovationssystem och ökad tillväxt genom internationalisering  

Utmaning: Hur kan vi arbeta tillsammans för att fler små och medelstora företag ska vilja, kunna och våga exportera. Och hur ska vi tillsammans få fler utländska investeringar till våra företag och innovationsmiljöer.   

Sverige är ett relativt litet land med en lång tradition av internationell handel. Våra företag växer genom att sälja internationellt, och utländska företag bidrar till Sveriges tillväxt genom att tillföra kapital, kompetens och globala kontaktytor. Idag finns 14 000 utlandsägda företag i Sverige och tillsammans sysselsätter de fler än 650 000 personer samtidigt som de står för mer än 50 procent av Sveriges export. För utländska företag erbjuder Sverige tillgång till kompetens, världsledande innovationsmiljöer, eftertraktade platsrelaterade resurser och attraktiva marknader som stärker företagens affärer. 

För att svenska bolag ska kunna växa och skala upp behöver de kunna nå ut på den internationella marknaden. Vi behöver också kunna attrahera internationella etablerare, investerare och entreprenörer, där vår konkurrenskraft, innovationsförmåga, teknikutveckling och affärsklimat är viktiga framgångsfaktorer. Vi behöver mot denna bakgrund och utveckling arbeta tillsammans för att fler små och medelstora företag kan, vågar och vill exportera och för att öka Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar och talanger. 

Under seminariet presenteras Business Swedens strategier och organisation för att främja internationalisering och vi diskuterar hur utmaningen ser ut idag och framöver, utifrån både regionalt och nationellt perspektiv.

Medverkande
Andreas Scheibenpflug, Business Sweden

Moderator: Johan Ödmark, SISP och Johnny Högberg, Skellefteå Science City 

20
15.00
Digitalt

Presenteras av Vinnova

Sverige som spjutspets för innovation och samhällsomställning – hur tar vi oss dit? 


Utmaning: Hur kan vi arbeta tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för innovativa företag att frodas och ta sig an samhällsutmaningarna?

Inom det Globala Målet #9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR finns ett centralt delmål som handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Sverige rankas ofta i toppskiktet i internationella innovationsmätningar, om vi ska bibehålla den positionen och lyckas ställa om mot ett hållbart samhälle så behöver vi ett enat innovationssystem i framkant.

Vi behöver gemensamt hitta nycklarna till ett dynamiskt svenskt ekosystem som skapar möjligheter för företag med tillräcklig spets, konkurrenskraft och ambition att adressera de viktiga samhällsutmaningarna att skalas upp och frodas, så att de gör avtryck globalt.

Under seminariet diskuterar vi den önskade målbilden om ett ekosystem med de optimala förutsättningarna för innovativa företag och utmaningarna i att nå den. Vi presenteras också en analys av de drivkrafter och beteenden som förstärker eller hämmar oss på vägen dit. I alla komplexa system uppstår oväntade dynamik och samspel – vissa synergier är önskvärda och 1+1=3 kan uppnås. Men ibland uppstår dynamik som försvårar och hindrar våra olika insatser. Regionala inlåsningseffekter, svårigheter att navigera i systemet, startups tillgång till testmiljöer m.fl. är exempel på sen tidigare identifierade utmaningar i systemet, men vad är dess grundorsak – och vad krävs för att ändra på det. 

Medverkande
Anne Lidgard, Vinnova

Moderator: Johan Ödmark, SISP och Johnny Högberg, Skellefteå Science City