Valbara pass under SIR24

Under Sveriges Innovationsriksdag 2024 möts vi i öppna och lärorika pass där vi delar erfarenheter och insikter om vår tids största utmaningar. Tillsammans med viktiga inspel från pass-deltagare, nyckelpersoner från innovationsekosystemet, partners och experter tar vi oss an hur vi genom innovation kan göra skillnad lokalt, nationellt och globalt. 

Samlad information om alla valbara pass 

Har du inte anmält vilka pass du önskar delta på? Då kan du göra det på plats under konferensen. Mer information om hur du går tillväga fås på plats. 

13 maj
13 maj
14.30-15.50
Boden Business Park. Lokal under respektive pass.

Valbara pass 13 maj

Välkommen till dessa öppna och lärorika pass där vi delar erfarenheter om aktuella utmaningar. Här samlas nyckelpersoner från innovationsekosystemet tillsammans med partners och experter för att belysa hur vi genom innovation kan bidra till att lösa samhällsutmaningarna.

Välj vilket pass du vill delta i. 

Pass 1 - Regional kraftsamling

Lokal: Huvudscenen - Ljusgården

Hur kraftsamlar vi regionalt för att möta kritiska samhällsutmaningar i vår närmiljö såväl som bidra på den globala arenan? Vilka samverkansplattformar och innovationsarenor kan nyttjas för att kraftsamla regionalt i en gemensam strävan efter att förändra hela system? Ett pass fullt av goda exempel av regional kraftsamling i den gröna omställningen. Vi får bland annat ta del av hur man jobbat med frågorna i Skellefteå i kraftsamlingen runt ny mötesplats för samhällselektrifiering samt i Borås kring satsningen Textile Movement.

Medverkande
Lena Miranda, VD, Linköping Science Park
Angelica Ekholm, VD, Dalarna Science Park
Matts Nyman VD, BizMaker
Louise Östlund, VD, Kalmar Science Park
Niklas Tideklev, Strateg innovation och näringsliv, Region Östergötland
Erik Bresky, VD, Science Park Borås och Smart Textiles
Sanna Orellano, Head of site & business development Arctic Center of Energy, Skellefteå

Passet modereras av: Jakob Lindvall, SISP
Sidekick: Clara Leandersson, Ramböll

Pass 2 - Trend - och omvärldsspaning om platsutveckling

Lokal: Älven

Detta pass genomförs tillsammans med Placebrander AB.

Lyssna till en inspirerande trend- och omvärldsspaning om vad som skapar attraktionskraft på en plats, essentiella beståndsdelar och vilka aktörer som faktiskt är med och driver utvecklingen framåt. Med konkreta exempel drar vi lärdomar och blickar tillsammans in i framtiden utifrån en rad olika scenarion. 

Passet modereras av
Anna Österlund, VD Placebrander

14 maj Block 1
14 maj
13.00-14.15
Lokal under respektive pass.

Valbara pass 14 maj block 1

Välkommen till dessa öppna och lärorika pass där vi delar erfarenheter om aktuella utmaningar. Här samlas nyckelpersoner från innovationsekosystemet tillsammans med partners och experter för att belysa hur vi genom innovation kan bidra till att lösa samhällsutmaningarna.

Välj vilket pass du vill delta i. 

Pass 1 - Hur skyddar vi våra svenska innovationer?

Lokal: Huvudscenen - Stora Salen


Detta pass genomförs tillsammans med vår partner PRV, Patent- och registreringsverket.

Forskning och innovation stärker Sveriges globala position, vår nationella säkerhet och strategiska förmågor, men om vi inte vet hur vi bäst skyddar våra immateriella tillgångar kan forskning och innovation hamna i fel händer.

Vad kan startups göra för att skydda sina innovationer vid nya investeringar? Och hur skyddas nya idéer inom forsknings- och innovationsmiljöer från infiltration och tech-spioneri?

Under detta pass belyser vi vikten av att öka vår förståelse för hur nya idéer inom forsknings- och innovationsmiljöer bäst skyddas från infiltration och tech-spionage.

Medverkande
Håkan Dahlgren, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

Moderator
Sara Json Lindmark, VD, Luleå Science Park

Pass 2 - Från Sverige till Världen: Attrahera Kapital till Climate Tech & Sustain Tech Startups!

Lokal: Hägnan + Världsarvet 

Detta pass genomförs tillsammans med vår partner Wellstreet.
Passet genomförs på engelska.

Sverige är en betydande global aktör inom sustain tech och climate tech där modiga investeringar i ett tidigt skede har en avgörande betydelse för startups möjlighet till god tillväxt.

Under passet möts vi i frågan om hur vi effektivt kan paketera och presentera svenska startups för att attrahera nödvändiga investeringar i ett tidigt skede. Samt vad vi som innovationsstödsystemet kan göra för att navigera enskilda bolag genom internationella investeringsprocesser.

Medverkande
Alfredo Jollon, investerare och VD, Levels
Klementina Österberg, VD, GU Ventures
Tobias Mård, Grundare, Omocom
Christopher Engman, Medgrundare, Megadeals
Martina Hegestig, Business Operations Manager, LEAD, Leadership Commitee, Swedish Climate Startup Map

Passet modereras av
Maria Lindholm, Head of Partnerships Wellstreet

Pass 3 – Framtida energisystem och innovativa lösningar

Lokal: Olga Bardh

Frågan om framtidens hållbara energisystem är ett brett och ibland svårorienterat ämne. Stora företag och akademi står inför betydande utmaningar när det kommer till att hitta rätt samarbeten inom allt från energiproduktion till distribution, lagring och slutlig konsumtion.

I detta interaktiva pass möter vi behovsägarna och arbetar tillsammans för att hitta de innovativa lösningar. Vad krävs för ett hållbart framtida energisystem och en energianvändning som får möjlighet att utvecklas, testas och användas fullskaligt? Tillsammans med Epiroc får vi också en djupare insikt i batterier och elektrifiering av fordon.

Passet riktar sig till dig med intresse och/eller behov av grön och mer flexibel energiförsörjning samt till dig som sitter på lösningar inom ämnet. En matchmaking med ambitionen att lägga grund för, och möjliggöra framtida samarbeten.

Medverkande
Tobias Vahlne, VD, the Arctic Center of Energy (ACE) 
Victor Andersson, Vattenfall
Åse Angland Lindholm, Peak Innovation
Katarina Öqvist, Global R&D Technology and Innovation Manager, Epiroc

Passet modereras av
Niklas Sikström, Key partner manager, Ignite

Pass 4 - Hur kan Sverige stimulera utveckling och användning av gemensamma tillgångar för att ställa om till ett hållbart och livskraftigt samhälle?

Lokal: VIP - Rummet

Detta pass genomförs tillsammans med vårt partner iHubs.

Under Almedalen 2023 genomförde iHubs Sweden en workshop om systemgemensamma innovationstillgångar som verktyg för att ställa om till ett hållbart och livskraftigt samhälle. En workshop där det presenterades teorier och planer på en förstudie för att djupare belysa området och hitta vägar för att finansiera och driva utveckling av systemgemensamma tillgångar.

Ett år senare är förstudien klar och under detta pass kommer vi tillsammans med iHubs Sweden ta del av insamlad ny kunskap och insikter från teamet bakom förstudien, Vinnova och Tillväxtverket. Vi ställer frågor, delar erfarenheter och insikter i en öppen diskussion om hur nästa steg framåt kan se ut.

Varmt välkomna till ett intressant seminarium som tar oss in i framtiden!

Medverkande
Anders G Nilsson, Ideon Science Park
Cecilia Johansson, Tillväxtverket
Jakob Lindvall, Aldab
Kjell-Håkan Närfelt, Vinnova

Passet modereras av
Lina Svensberg, Innovation Manager, Compare/DigitalWell Arena

Pass 5 - Framtiden är effektstyrd: Att definiera och visualisera impact i startup-ekosystemet för en hållbar omställning

Lokal: Erik Lindegren

FN har utropat 2020-talet som "the decade of action" för att halvera utsläppen enligt Parisavtalet till år 2030. En nyckel för att säkerställa att inkubatorer/acceleratorer och startupbolag verkligen bidrar till denna målsättning är att definiera mätbara mål för impact och utveckla verktyg och metoder för att visualisera effekterna av deras påverkan.

Detta pass fokuserar på att diskutera systemets förmåga att sätta mål för impactarbetet och att visualisera mätbara sociala och miljömässiga effekter. Vilka verktyg finns, hur används de, vad behöver vi utveckla?

Medverkande
Dennis Åström, Lead Startup Offer, Minc

Passet modereras av
Maria Olofsson, Verksamhetsledare Uminova Innovation & Processledare Ignite

Pass 6 - Social innovation för hållbar samhällsomställning - exempel från praktiken, politiken och forskningen

Lokal: Labyrinten

I våra två nordligaste län pågår just nu omfattande samhällsförändringar i form av stora investeringar vilket kommer att förändra samhällen i grunden. En förutsättning för att vi ska lyckas med den gröna omställningen är att vi skapar samhällen som är attraktiva att bo i och flytta till. För att lyckas med detta krävs gränsöverskridande samverkan och nytänkande i form av social innovation.

Under detta panelsamtal ges konkreta exempel på vilken roll social innovation kan spela i denna samhällsomställning. Paneldeltagarna, som representerar flera olika sektorer, kommer dela med sig av sina erfarenheter både utifrån praktisk tillämpning, politik och policys, samt forskning.

Medverkande
Anna Marklund, Regionansvarig för Mötesplats Social Innovation vid Luleå tekniska universitet
Elise Brune, Programansvarig jämlik hälsa, Right By Me
Helena Löfgren, Arbetsledare, Bodens kommun, JobbCenter
Caroline Kjellgren, Verksamhetsledare, Coompanion Norrbotten
Lars Lundqvist, Grundare och VD, FCV Sverige

Passet modereras av
Andréa Råsberg, sverigechef Reach for Change

14 maj Block 2
14 maj
14.45-15.45
Lokal under respektive pass.

Valbara pass 14 maj block 2

Välkommen till dessa öppna och lärorika pass där vi delar erfarenheter om aktuella utmaningar. Här samlas nyckelpersoner från innovationsekosystemet tillsammans med partners och experter för att belysa hur vi genom innovation kan bidra till att lösa samhällsutmaningarna.

Välj vilket pass du vill delta i. 

Pass 1 - Tech och AI som möjliggörare för (grön) omställning 

Lokal: Hägnan + Världsarvet 


Hur kan AI och ny teknik möjliggöra för en snabbare grön omställning? Stora industrier är en drivande motor i teknikutvecklingen där användning och implementering av ny teknik kräver både mod och stora visioner. Hur kan mindre företag och startups kan bidra i detta arbete? Vilka nya ekosystem och nätverk behöver byggas med avstamp i den nya tekniken? Och hur samverkar vi för bästa möjliga förutsättningar?

Medverkande
Sara Öhrvall, Senior Advisor och Styrelseledamot
Emil Svanberg, CEO, Rocksigma
Rasmus Tammia, Programme manager AI, Boliden

Passet modereras av
Linus Arnold, Director Development Projects, Ignite

Pass 2 - Försvarssektorn som marknad för svenska startups 

Lokal: VIP - Rummet


Passet genomförs tillsammans med Kista Science City.

Det globala säkerhetsläget och Sveriges NATO-ansökan har gett försvarsindustrin en skjuts och efterfrågan på nya innovativa lösningar öppnar upp en stark marknad för svenska startups. I detta pass kommer vi få ta del av ett panelsamtal om nya försvarsinnovationsstrategin och försvarssektorn som marknad men vi kommer framförallt gemensamt diskutera hur innovationssystemet behöver utvecklas för att bolagen ska lyckas. Passet avslutas med en "Chat & Connect" med målet att säkerställa företagens framgång och stödja en robust försvarsindustri genom interaktion och nätverkande.

Medverkande
Anne Lidgard, Direktör, Senior advisor, Vinnova
Catharina Sandberg, VD, LEAD
Fredrik Schäder, Chief Strategy Officer, Arctic Space Technologies

Passet modereras av
Karin Bengtsson, VD Kista Science City

Pass 3 - Mångfald och jämlikhet för ökad innovation

Lokal: Huvudscenen - Stora Salen


För att lösa våra stora utmaningar behöver vi säkerställa att vi använder all tillgänglig kompetens och förmåga, att vi säkerställer att fler perspektiv bjuds in att formulera utmaningarna såväl som lösningarna. Vi behöver hitta nycklarna för att även kvinnors och utlandsföddas talang, förmåga och affärsidéer får samma chans att utvecklas och tas tillvara som männens.

Under detta pass kommer vi ta del av konkreta exempel och lärdomar från både industrin och startupvärlden. Industrin, som många gånger är finansiär, beställare och behovsägare av innovation har en viktig roll i att nå våra mål. Likaså har innovationsstödsystemet och de tidiga investerarna en möjlighet att påverka i rätt riktning.


Medverkande
Nastaran Baleng-Soultani, investerare, medgrundare och partner RadCap
Jenny Greberg, Vice President Technology, LKAB
Ida Herbertsson, investerare, chef för Fast Track Capital, MINC

Passet modereras av
Maria Olofsson, verksamhetsledare Uminova Innovation

Pass 4 - Hur skalar vi Sveriges scaleups?

Lokal: Labyrinten

Sveriges välstånd förutsätter ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv. Som ett litet land med en begränsad inhemsk marknad är vi dessutom beroende av internationell handel och export. Trots att detta är välkänt, görs idag alldeles för lite för att främja bolag med hög innovationshöjd och tillväxtpotential.
 
 Många länder har insett betydelsen av startups och scaleups och arbetar aktivt för att skapa gynnsamma tillväxtförutsättningar för dessa bolag. Nya strategier antas, regulatoriska förbättringar genomförs och kraftfulla investeringar görs för att främja bolagens utveckling. Sverige halkar efter, hur kan vi gemensamt lära av olika initiativ och stötta varandra med att stötta dessa bolag?

Under passet adresserar vi frågor som:

 • Hur definierar vi Scaleups?
 • Vilka behov av affärsutvecklingsstöd för Scaleups har vår region?
 • Vilka befintliga alternativ finns idag tillgängliga? Vad är för- och nackdelar för dessa alternativ?
 • Vad krävs för att hitta en gemensam nationell Scaleup-plattform att utgå från?


Medverkande
Niclas Stjernberg, VD, Uppsala Innovation Centre
Lena Miranda, VD, Linköping Science Park

Passet medarrangeras av Swedish Scaleups; ett samverkansprojekt mellan Create Business Incubator, Inkubera, Eskilstuna Kommun, Norrköping Science Park, Linköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Lead och Vreta Kluster.

Pass 5 - Hur stärker vi den svenska batterivärdekedjan och det svenska erbjudandet

Lokal: Olga Bardh

Energimyndigheten lanserar Batteriarenan för att samla intressenter i hela värdekedjan för batterier. Syftet är att hitta gemensamma lösningar på frågor som kan stärka Sverige och Norden inom den globala batteribranschen. 

För att på ett heltäckande sätt ta itu med hela värdekedjan för batterier bjuder vi in alla intressenter att delta i Batteriarenan. Den välkomnar ett brett spektrum av deltagare, inklusive representanter från industrin, den akademiska världen, beslutsfattare och andra. Med målet att integrera en mängd olika perspektiv för att effektivt övervinna flaskhalsar inom systemet. Batteriarenan kommer fokusera på följande åtgärdsområden:

 • Policy och regelverk
 • Talang och kompetens
 • Forskning och innovation
 • Finansiering
 • Hållbarhet

 Under passet kommer följande frågeställningar diskuteras och vi önskar DIN input:

 • Hur stärker vi Sveriges förmåga inom dessa områden genom att samarbeta? 
 • Hur kan Batteriarenan underlätta för regional/lokal verksamhet att utveckla sina värdeerbjudanden i förhållande till befintliga och framtida företag i batterivärdekedjan?
 • Vilka särskilda behov finns i er region i förhållande till batterivärdekedjan, vilka värdeerbjudanden har ni till dessa företag, vad saknas? 
 • Vad blir nästa operative steg – och är du med?

Passet är öppet för alla med intresse av batterivärdekedjan

Medverkande
Charlotte Lejon, Expert Systeminnovation, Energimyndigheten

Passet modereras av
Jonas Michanek, Director Incubation Development, SISP

 

 

 

 

15 maj
15 maj
10.15-11.15
Lokal under respektive pass.

Valbara pass 15 maj

Välkommen till dessa öppna och lärorika pass där vi delar erfarenheter om aktuella utmaningar. Här samlas nyckelpersoner från innovationsekosystemet tillsammans med partners och experter för att belysa hur vi genom innovation kan bidra till att lösa samhällsutmaningarna.

Välj vilket pass du vill delta i. 

Pass 1 - Innovationspolitik – en enad front för ekosystemet 

Lokal: Huvudscenen - Lilla Salen

Med hela innovationssverige samlat på en och samma plats tar vi under detta pass tillfället i akt och möts i frågan om hur svensk politik kan skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges innovationer. Hur tar vi idéer från forskningsstadiet ut till en marknad? Vilka politiska åtgärder krävs för att skapa ett innovationsekosystem som så effektivt som möjligt kan stötta forskare och entreprenörer, hela vägen?

Under detta pass synkar vi våra frågor för att gemensamt enas om vilka som är de viktigaste att kraftsamling kring – med en strategi – inför valet 2026.

Medverkande
Angelica Ekholm, VD, Dalarna Science Park
Robert Kingfors, VD, Södertälje Science Park
Anna Eklöf, VD, Peak Innovation
Magnus Bårdén, VD, Compare och Utvecklingsledare Science Parks, SISP

Passet modereras av
Stina Lantz, VD SISP

Pass 2 - Framtidens Samhällsbyggnad - Offentlig sektor som innovationsmotor tillsammans med startups

Lokal: Olga Bardh

I takt med att samhällsutmaningarna växer, blir det alltmer kritiskt för offentlig sektor att effektivt mobilisera och utnyttja innovationskraften hos Sveriges startups. Under detta pass utforskar vi offentlig sektor som drivkraft för innovation genom aktivt samarbete med startups vars fokus är att skapa och implementera banbrytande lösningar inom vitala samhällsområden som miljö och energi, vård och cirkulära ekonomier. 

Genom konkreta exempel från framgångsrika pilotprojekt och partnerskap diskuterar vi strategier för hur offentlig sektor kan agera som en katalysator för hållbar innovation och hur dessa samarbeten kan forma framtidens samhällstjänster. I passet får vi bland annat ta del av erfarenheterna från PublicInsight, Mimbly och Virotea.

Under passet adresserar vi frågor som
- Den offentliga affären, hur ser marknaden ut?
- Innovation i offentlig sektor – hur bör vi tänka?
- Uppsalahem - innovation i praktiken.
- Offentlig upphandling i tredje generationens innovationspolitik.

Medverkande
Johan Almesjö, VD, HBV 
Annika Remaeus, Enhetschef näringsliv Uppsala kommun och Uppsalahem 
Fredrik Tamm, VD och grundare PublicInsight
Niklas Sikström, Key Partner Manager Ignite Sweden
Lina Svensberg, Innovationsledare Compare/Digital Well Arena

Passet modereras av
Jakob Lindvall, SISP

Sidekick
Niklas Tideklev, Strateg innovation och näringsliv, Region Östergötland

Pass 3 - Regeringens kommande industristrategi – vad behövs för ett kraftfullt FoI-system med starka aktörer? 

Lokal: Hägnan + Världsarvet 

Detta pass genomförs tillsammans med vår partner Teknikföretagen.

I Budgetpropositionen för 2024 har regeringen aviserat att man under året ska lägga fram en ny industristrategi. Goda ramvillkor i form av infrastruktur, energisystem och kompetensförsörjning samt offentliga satsningar på forskning och innovation är centralt om Sverige ska stå sig internationellt.

För ett kunskapsintensivt land som Sverige kommer det också att krävas en prioritering av tekniska och industriella styrkeområden, men även att vi utreder eventuella områden där vi är underkritiska och saknar förmåga. Behoven är skriande för att vi ska klara omställningen men också skapa ökad konkurrenskraft och robusthet. En välfungerande samverkan mellan startups, SMF och stora bolag har en avgörande betydelse, vilket i sin tur ställer krav på ett starkt innovationsstödssystem. Vad bör en svensk industristrategi innehålla? Hur kan vi skapa en samverkan i världsklass längs hela värdekedjan? Vad tycker just du är viktigast för Sverige att prioritera?
 
Medverkande
Teresa Jonek, Näringspolitisk expert, Teknikföretagen
Anna Öhrwall Rönnbäck, Professor, LTU, Produktionnovation
Sasan Shaba, COO Ignite & Director International Cooperation
Anna Bergstrand, Program Director and Deeptech Lead, Vinnova

Passet modereras av
Karin Aase, Teknikföretagen